www.quatrecoins.nl
Bezoek ook de andere
websites van ons
bedrijf:
www.veilingbedrijfcorstens.nl
www.internetkoopjes.nl

Kantoor
H.O. Quatre Coins
A. Corstens
Havikstraat 13
6541PL Nijmegen

telefoon Directie
inkoop
geen particuliere inkoop
mobiel 06 53 935 918
fax 024 3 732 852

info@quatrecoins.nl


algemeen:


algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Quatre Coins
Geldend per 24-11-2009. Alle eerdere gepubliceerde voorwaarden komen van af genoemde datum te vervallen.

1 Definities.
1.1 "koper": eenieder die met verkoper een koopovereenkomst aangaat.

1.2. "verkoper": Veilingbedrijf Corstens te Nijmegen aan de Havikstraat 13, mede handelend onder de naam Quatre Coins.

1.3 "aflevering": het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendoms-voorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.

2 Toepasselijkheid.
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Offertes en/of aanbiedingen
Al onze offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

4 Totstandkoming
4.1 De koopovereenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding, dan wel via internet. De artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c zijn niet van toepassing.

4.2 Indien verkoper aan de koper een factuur toezendt geldt dit als een bevestiging van hetgeen partijen hebben overeengekomen tenzij de koper binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de factuur schriftelijk protesteert.

5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopsom van al deze zaken, alsmede al hetgeen verkoper van koper op andere gronden heeft te vorderen, geheel is voldaan.

5.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoor-behoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6 Aflevering en Risico
6.1 Aflevering vindt plaats "af magazijn" tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling is overeengekomen dat verkoper de zaken zal bezorgen.

6.2 De zaken zijn voor risico van koper zodra verkoper heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van koper staan op de door verkoper aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn.

6.3 Indien is overeengekomen dat de zaken door verkoper bezorgd zullen worden gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten, onafhankelijk van de omstandigheid dat het vervoer plaatsvindt door een door verkoper aangewezen vervoerder en onafhankelijk van de vervoerscondities. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7 Levertijd
7.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een overeengekomen termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

7.2 Verkoper is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Quatre Coins niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

8 Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan verkoper alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 20 % van de overeengekomen koopprijs, alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

10 Garantie
10.1 Op alle zaken welke door verkoper geleverd worden, wordt geen garantie gegeven tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De zaken moeten door de koper worden aangenomen in de staat waarin het zich bij levering bevindt, hetzij gezien of niet gezien .

11. Betaling
11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

11.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. Dit geldt ook ingeval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
v 11.3 Buiten de koopsom is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten die door de niet tijdige betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, advocaten en/of deurwaarderskosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €. 125,- ex BTW.

12 Reclames
12.1 Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan verkoper.

12.2 Klachten ten aanzien van aantallen, geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan verkoper te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

13 Retourzendingen
Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden worden geweigerd. Alle retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.

14 Aansprakelijkheid
14.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook zoals vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

14.3 Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij verkoper heeft gemeld.

14.5 Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden als gevolg van:
- aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
-aanspraken van derden, werknemers van verkoper daaronder inbegrepen, die in verband met uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in haar bedrijf;
-aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verkoper geleverde producten of diensten die door de koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruikt, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

15 Overmacht
15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt.

15.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers of opdrachtnemers van verkoper

16 Geschillen
Op overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Arnhem, of de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper, ten keuze van verkoper.Meer informatie: Opkoper winkelrestanten | Opkoper winkelvoorraden | Opkoper computerapparatuur | Opkoper magazijnstellingen | Inventarisopkoop | Opkopen kantoor inventaris | Opkopen bedrijfsinventaris | Opkoper retourgoederen | Opkopen horeca inventaris | Inboedel opkoper

top